Regulamin sklepu internetowego

I Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy vitalneporanki.pl prowadzony jest przez firmę Ganesa Agnieszka Pakosz
  z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 15, 58-500 Jelenia Góra , NIP 6112536737 REGON 020654884.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

– Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

– Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. Wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej są wyrobami rzemieślniczymi, w związku z tym finalnie mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

II Definicje

 1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca– Ganesa Agnieszka Pakosz z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 15, 58-500 Jelenia góra , NIP 6112536737 REGON 020654884.

 3. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vitalnessfood.pl

 6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt– dostępny w Sklepie wyrób będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też- stosowane do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

III Kontakt ze sklepem

 1. Adres: ul. Rota Roweckiego 15, 58-500 Jelenia Góra

 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@vitalnessfood.pl

 3. Numer rachunku bankowego w Alior Banku: 58 2490 0005 0000 4530 2053 6363

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym punkcie regulaminu.

V Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

VI Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 2. Klient zobowiązany jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

VII Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.vitalnessfood.pl, dokonać wyboru wyrobów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. wybranej metody płatności,

  4. wybranego sposobu dostawy,

 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ganesa Agnieszka Pakosz z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 15, 58-500 Jelenia Góra umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [„Potwierdzenie złożenia zamówienia – Vitalness”], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w podczas procesu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. I Regulaminu.

IX Metody płatności oraz dostawa

 1. Płatność za zakupy w Sklepie realizowana jest z góry, na rachunek bankowy Alior Bank nr: 58 2490 0005 0000 4530 2053 6363.

 2. Dostawa zamówień do Klienta realizowana jest odpłatnie, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy pokrywa Klient.

 3. Koszt dostawy jest zależny od wartości zamówienia. Dla zamówień do kwoty 150 zł koszt dostawy wynosi 19 zł. Dla zamówień na kwotę większą niż 150 zł koszt dostawy dokrywa sprzedawca.

X Realizacja umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera informacje o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo od odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  -braku składnika potrzebnego do realizacji zamówienia
  -podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych potrzebnych do realizacji zamówienia
  W takim przypadku sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty pomniejszej o prowizje transakcyjną systemu płatności online w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia.

 4. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia w przeciągu 60 minut od złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do poinformowania obsługi sklepu internetowego o fakcie rezygnacji poprzez kontakt telefoniczny lub na adres poczty elektronicznej podanych w pkt. III Regulaminu. W przypadku rezygnacji z opłaconego zamówienia sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję transakcyjną systemu płatności online, w terminie 14 dni od dnia rezygnacji.

 5. Terminy realizacji zamówień:
  Zamówienia, które obejmują zakup ciast, wysyłane są w poniedziałki. Pozostałe zamówienia wysyłane są następnego dnia od dnia złożenia zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zakupiony produkt zostanie wyprzedany. W takiej sytuacji obsługa sklepu poinformuje klienta o przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

XI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zrealizowania Umowy Sprzedaży, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu od umów: pkt. 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia w Sklepie internetowym nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy.

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  -Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierana poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np. zmiany przepisów prawa zmiany sposobów płatności i dostaw.

Dobry
Skład

Oszczędzasz
kupując
więcej

Szybka
Dostawa

100%
Satysfakcji

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj najlepsze promocje na swój adres e-mail.

Vitalne Poranki, to strona producenta pyszności pełnych natury- „Vitalness”. Na tej stronie możesz dowiedzieć się wszystkiego na temat naszych produktów, skorzystać z naszych Vitalnych przepisów i być na bieżąco z Vitalnymi ciekawostkami.

Skontaktuj się

Wzgórze Grota Roweckiego 15
58-500 Jelenia Góra

Vitalne Poranki- pyszne musli, granola, najlepsze na śniadanie, bez dodatku cukru, owsiane, jaglane płatki i suszone owoce to porcja witamin i minerałów idealna na zdrowe śniadanie. Nasze zdrowe przekąski: ciastka owsiane, ciastka orkiszowe, ciasta orkiszowe, ciastka brownie, ciastka słodzone miodem zamiast cukru.

Copyright © 2021 Vitalneporanki.pl

Realizacja Investnet
X
Add to cart